Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Vårt läge  i klimatkrisen

2022-02-24 / Eja Carlsson Evert

Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Den globala uppvärmningen och klimatförändringarna får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler och mer intensiva extremväder som perioder av extrem hetta, torka, skyfall, stormar som i sin tur ökar risken för följder som skogsbränder och översvämningar. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion, men även vi i Sverige kommer att drabbas allt oftare. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem.

Parallellt med den pågående globala uppvärmningen som människan orsakar påverkas klimatet också av naturliga faktorer. Dessa påverkar klimatet i olika tidsperspektiv, från månader till miljontals år. Ett naturligt fenomen som ger relativt kortvarig effekt på klimatet är vulkanutbrott. I ett längre tidsperspektiv påverkas klimatet av förändringar i jordens rörelsemönster kring solen och jordens lutning kring sin egen axel. Dessa förändringar sker cykliskt och löper över tiotusentals till hundratusentals år. På ännu längre tidsskalor påverkas klimatet av hur kontinenterna förflyttas över jordklotet genom kontinentaldrift, vilket sker under miljontals år.Jorden har redan blivit 1 °C varmare jämfört med tiden före industrialiseringen.

Forskare vid FN:s klimatpanel IPCC har varnat för att en global uppvärmning på 1,5 °C kommer att få allvarliga och till och med oåterkalleliga konsekvenser för miljön och samhället.Det finns också ett samband mellan klimatets svängningar under kvartärtiden och variationer i jordklotets läge i förhållande till solen. Jordaxelns lutning och formen på jordklotets bana runt solen ändrar sig med en regelbundenhet på många tusen år. Detta leder till långsamma förändringar i solinstrålningen och säsongs variationerna på jorden. Denna förskjutning i balansen av solenergin som når jorden påverkar klimatet. Undersökningarna av sediment från oceanernas botten visar att jordens temperatur under kvartärtiden har varierat i takt med dessa förändringar av jordbanan. Variationerna kallas Milankovitch

-cykler och sker med en periodicitet på ungefär 500 000 år, 100 000 år, 40 000 år och 20 000 år.
En effekt av detta är till exempel istiderna, som har inletts när norra halvklotet får en låg solinstrålning under sommarhalvåret. Förändringarna av solinstrålningen är dock så små att de inte ensamma kan förklara den stora och snabba sänkning av temperaturen som kännetecknar inledandet av en istid. Utöver solinstrålningen finns det dessutom olika så kallade feedback effekter som påverkar klimatet indirekt. När olika delar av de globala vädersystemen påverkas av variationer i solinstrålningen, kan det leda till att utbytet av värme från varmare till kallare breddgrader förändras. Detta skulle för vår del kunna leda till att den varma Golfströmmen inte längre når våra breddgrader, och att temperaturen i Europa skulle sjunka drastiskt.

Den 9 augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sin senaste klimatrapport. Vetenskapen som den så kallade IPCC-rapporten lutar sig emot är entydig och bygger i den senaste delrapporten på observationer av faktisk utveckling, inte enbart på modelleringar av framtida scenarier. Det visar på ett otvetydigt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. Klimatförändringar sker framför våra ögon här och nu. Det extrema väder vi ser redan idag i form av torka, skogsbränder och översvämningar kommer bli än mer extremt och ofta förekommande.För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna väl under två graders global uppvärmning och sikta på max 1,5 graders global uppvärmning behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050, samt få ned utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis mat.

Jag hoppas att detta lyckas för framtida generationer och klimatet.

Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit