Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Karlstad, Frontend - NTI gymnasiet Karlstad:

Så drabbad är Karlstads ekonomi av Coronan

2021-09-20 / Pascal

Hur har corona pandemin drabbat Karlstad ekonomiskt egentligen? Har man sett stora förluster i företagen?, bostads utvecklingen och tillväxten invånarmässigt?
Kommer karlstad kunna återhämta sig efter pandemin? Hur ser egentligen framtiden ut? Jag tog kontakt med en person från kommunen för att få deras sida på hur läget ser ut. Det är viktigt för allmänheten att veta hur de tänker och därför valde jag att göra denna artikel. 

Hur har den ekonomiska utvecklingen sett ut i karlstad, under corona tiden?

Corona pandemin och restriktionerna för att förhindra smittan fick samhällsekonomin att tvärbromsa under våren 2020. De initiala bedömningar som gjordes visade att skatteintäkterna inte skulle öka i den storleksordning som förväntats. För att mildra effekten tog riksdagen en rad beslut om stödåtgärder för såväl 2020 som de kommande åren. Karlstads kommuns ekonomiska situation har på det hela taget sett bra ut under corona pandemin. De statliga stödåtgärderna under 2020 innebär en stor ökning av våra intäkter. Samtidigt minskade våra kostnader något, bland annat till följd av att vi inte kunde genomföra all verksamhet som vi planerat för. Även under 2021 ser vår ekonomiska situation god ut, om än inte lika god som under 2020. Corona Pandemin har dock inneburit att vissa grupper av människor får det svårt i samhället och våra kostnader för försörjningsstöd har ökat.

 Har det byggs mer eller mindre bostäder under denna tid?

Under 2020 färdigställdes 779 bostäder i Karlstads kommun. Bedömningen för 2021 är att det kommer att färdigställas omkring 500 nya bostäder. Vi märker inte av någon nedgång i byggnationen av  bostäder kopplat till corona pandemin, även om det år från år kan skilja sig lite åt beroende på hur företagen ligger till med sina projekt.

 Har befolkning ökat eller minskat i karlstad under denna tid?

Under 2020 ökade befolkningen med 930 personer. Det var en något lägre ökning än de senaste åren samtidigt som det var enligt plan och även ungefär motsvarade vår långsiktiga befolkningstillväxt. För 2021 har vi bara befolkningsstatistik fram till halvårsskiftet. Under det första halvåret har befolkningen minskat med 59 personer, något som bara inträffat vid ett tidigare tillfälle de senaste 20 åren. Karlstads kommun brukar ha den största befolkningsökningen under hösten då alla nya studenter flyttar hit. Hur hösten utvecklar sig ska bli spännande att se. Det finns en stark koppling mellan befolkningsökningar och intäkter i form av skatteintäkter och generella statsbidrag. Om befolkningen inte ökar i den takt vi förväntat oss kommer inte heller våra intäkter att öka lika mycket, något som resulterar i mindre pengar att använda i vår verksamhet för till exempel gymnasieskolan eller kulturutbud.

Har man sett att bolag i karlstad har gått med förlust eller vinst?

Det är främst bolag inom hotell och restaurang samt kultur, nöje och fritid som drabbats hårt av pandemin. I Karlstad märker vi bland annat att många av företagen i centrum har haft det tufft. Vi har inga uppgifter kring om hur bolagens resultat har påverkats - det ser nog väldigt olika ut mellan olika företag och branscher. Det jag kan konstatera genom att titta här Företagskonkurser; kommunerna - Regionfakta är att konkurserna inte sticker ut om man jämfört med några år bakåt samt att antalet startade företag ökat något under 2020 jämfört med hur det sett ut tidigare.

 Hur ser Karlstads kommun på framtiden? Kommer Karlstad utvecklas mer ekonomiskt när Covid-19 läget börjar se ljusare ut?

Karlstad, och Sveriges övriga kommuner, går mot ett långsiktigt mer utmanande läge, främst med anledning av en förändrad demografi med fler unga och äldre som tar del av våra kommunala tjänster i form av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket vilket innebär att färre ska försörja fler. Vi planerar verksamheten långsiktigt och arbetar ständigt med utveckling och anpassning utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har att utgå ifrån. Om man bara tittar på det rent ekonomiska hade vi ett mycket gott resultat 2020 samtidigt som även 2021 ser ut att bli bra. När corona pandemin och restriktionerna förknippat med denna avtar kommer vårt resultat troligtvis att försämras. Förklaringen till detta hänger samman med att det i dagsläget finns verksamhet som inte kan genomföras fullt ut och därmed leder till lägre kostnader än normalt. När allt återgår till det normala kommer vår verksamhet att kosta mer än i dagsläget

 

Läs artikeln på Frontend - NTI gymnasiet Karlstad    |    Till skoltidningen Frontend - NTI gymnasiet Karlstad