Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

När politiken får bestämma

2023-08-15 / H3

Den verkliga befolkningsökningen orange
Kommunens befolkningsprognos 2018 svart
Scb: befolkningsprognos 2022 prickad linje

Befolkningsökning går ej att kommendera fram

Feltänkt.

Gävle växer! Kommunen har genom sin informationsavdelning och sina politiker i flera år trummat ut detta påstående till kommuninnevånarna. Det är i och för sig alldeles riktigt att Gävle har fått fler innevånare varje år sedan 1998. Gävles befolkning låg under sent 60-tal på strax över 60 000 innan man inkorporerade grannkommunerna Hedesunda, Hamrånge, Hille och Valbo och kunde räkna in 87 000 i början av 70-talet. 

Kommunen planerar ständigt för framtiden och i denna planering ingår att förutspå den kommande befolkningstillväxten. 1970 då staden blivit storkommun drabbades politikerna och planerarna av hybris då man hävdade att de 87 000 innevånarna skulle bli 120 000 år 2000. Vi har inte nått något i närheten av det ännu idag. Innevånarantalet passerade 100 000 år 2017. Åren före 2017 beräknade man folkmängden 2030 till omkring 110 000. Men så drabbades man åter av en hybrisattack och 2018 skrev upp den planerade befolkningen 2030 till 120 000. Plötsligt skulle Gävle växa dubbelt så snabbt som riket totalt. Den planerade befolkningen har stort inflytande bl.a. på byggandet i kommunens planer. Bostäder, skolor, sjukvård och annan infrastruktur måste förberedas för den kommande befolkningen. Det är då av vikt att det man planerar är någorlunda rimligt och kopplar till den faktiska befolkningsökningen. Hur ser det då ut idag kan man fråga sig? Under senaste åren har befolkningen i kommunen ökat med omkring 300 personer per år men målet enligt gällande plan är 16 905 nya Gävlebor under de kommande åtta åren vilket betyder närmare 2100 nya gävlebor per år.

Hur ökar då befolkningen? Går vi tillbaka 25 år blir det tydligt. Sedan 1995 har den naturliga befolkningstillväxten i kommunen varit totalt 1721 personer (födda minus döda) medan befolkningen totalt ökat med lite över 12 300 vilket innebär att inflyttning är den helt övervägande delen av ökningen. Vilka är då kommunens nya innevånare och hur har sammansättningen ändrats under de senaste 25 åren?

Statistiska centralbyrån redovisar siffror för befolkningens bakgrund. Bakom befolkningsökningen de senaste 25 åren är det de utrikes födda som ökat mest och fördubblats under denna tid i Gävle (från 7628 till 15 338). Personer födda här som har båda föräldrar födda utrikes ökade också starkt (2 105 till 4 643). Personer med en utrikesfödd förälder har också blivit fler (4 591 till 6 437).

Hur har det då gått med de personer som har två svenska föräldrar? 1995 var de 76 952 och 2019 75 037 - alltså en minskning med 1 915 personer. Det är tur att Gävle är så attraktivt att människor utifrån vill komma hit, annars skulle Gävle med tiden vara en krympande kommun.

Skall vi nå kommunens högt ställda mål att öka från 103 493 till 120 000 måste invandringen till kommunen (utrikes eller inrikes) eller barnafödandet öka kraftigt. Förra året ökade den totala befolkningen med 357 personer, födelseöverskottet var -36, flyttningsnettot från länet 81, från övriga Sverige 10 och från utlandet 289 samt en justeringssiffra på 29. Med denna folkökning kommer det att ta riktigt många årtionden innan vi är 120 000.

Under senare tid har många politiska partier i landet uttalat att man vill minska invandringen från andra länder kraftigt under kommande år. Det vore ett grundskott för Gävles befolkningsambitioner och riskerar att leda till en mycket kostsam felplanering. 

Under året kom en ny befolkningsframskrivning från SCB där man räknar att kommunens befolkning kommer att vara 108 300 2040. Med de abisiösablaner för bostadsbyggande som finns i Gävle betyder att antalet längenheter och andra bostäder kommer vara betydligt större än antalet nya innevånare.

H3 2021-22

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis