Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Nya lagar i skolan

2022-08-03 /

Nya regler gäller från hösten i landets skolor

Från den 1 juli börjar flera nya lagar och regel att gälla i Sveriges skolor.

Mobiltelefon
Det är nu förbjudet att använda sin mobil i klassrummet under undervisningen. Hur detta skall tillämpas vid Vasaskolan kommer rektor att meddela vid terminsstart. Det är bara om läraren ber eleverna att använda mobiltelefonen i undervisningen som det är tillåtet att ha telefonen framme. Alltså i princip ingen mobiltelefon får finnas i klassrummet under lektionstid. Den som inte följer denna bestämmelse kan räkna med att få telefonen omhändertagen.


Fysiskt ingripande
Det har. varit förbjudet för lärare att fysiskt ingripa mot elever. Man har i många år talat om lågaffektivt bemötande. Metoden har vunnit stort genomslag men är omdebatterad. Nu har regeringen delvis lämnat denna metod. Från hösten kan all personal vidta fysiska åtgärder som innebär att de kan vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder för att tillförsäkra elevers trygghet och studiero. Personalen har befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar och andra ordningsstörningar.

Avstängning
Fram till nu har det inte varit rektor utan utbildningsnämnden, som sammanträtt en gång i månaden, som skall godkänna avstängningar av elever som som skapat oro i skolan, kränker andra eller stör verksamheten. Systemet med nämnden som beslutsorgan har lett till en monumental ineffektivitet.
Nu är det upp till rektor att besluta om avstängningar och det är också möjligt att tillfälligt placera en störande elev på en bestämd plats inom eller utom skolan.


Vem påverkas
Telefonförbudet kommer att påverka många då telefonen idag utgjör en naturlig del av skollivet på gott och ont. De övriga reglerna kommer förhoppningsvis inte behöva användas vid Vasaskolan. De som kan utsättas för dessa nya bestämmelser är elever som inte följer skolan regler och värdegrund genom kränkningar, våld och ordningsstörningar m.m.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis