Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Skolinspektionen kritiserar Vasaskolan

2023-05-23 /

Följer inte de nationella proven
Vilket man inte behöver göra

Under läsåret har Skolinspektionen tittat närmare på relationen mellan resultaten på de nationella proven och de betyg som lärarna satt. 30 skolor runt om i landet valdes ut för granskning och bland dem fanns två i Gävle Thoren och Vasa. i mars kom beslutat och alla granskade skolor underkändes och rektorena på skolorna fick i uppdrag att  arbeta med problemet och återapportera till Skolinspektionen under hösten

Relation nationella prov och betyg
Det framställs ofta i pressen och politiken att betyget skall bygga på resultatet på det nationella provet. Så är det inte. Det nationella provet är ett starkt stöd för lärarens betygsättning och man skall ta hänsyn till det nationella provet när man bedömer eleverna. Betyget bygger på elevens förmåga att nå upp till det som finns beskrivet i betygskriterierna och många lärare hävdar att de nationella proven bara mäter en del av betygskriterierna varför eleven under resten av kursen kan visa att man uppfyller fler mål vilket kan leda till högre eller lägre betyg på kursen. Rektorn på Thoren förklarade i pressen att de elever som fått låga betyg på det nationella provet får extra undervisning för att höja betyg. Detta som förklaring till skillnaden mellan prov och betyg.

Vi har tittat närmare på det underlag som också även Skolinspektionan använt. Det finns på Skolverkets hemsida för alla skolor i landet. Det visar sig då att skillnaden mellan prov och betyg är betydligt större på Vasaskolan i jämförelse med riket. I alla ämnen höjer Vasa mer än riket och i två ämnen mer än dubbelt så mycket som snittet i riket. Detta är ett mönster som kan följar en del år tillbaka i tiden. 

Ett annat mönster är att kvinnors betyg höjs mer än männen i landet och det gäller alla kurser. Vasa följer inte helt detta mönster då höjningen för män är större än för kvinnor i två kurser, betydligt större i svenska  och aningen större i sv2.

Vad händer?

Rektor har ytterst ansvaret för allt på skolan som enligt beslut  skall Skolverkets kritik tas upp  med lärarna och det antyds att skillnaden mellan prov och betyg måste minska. Därför återkommer vi senare i denna fråga.

Översikt av skillnaden mellan nationella prov och betyg på Vasaskolan och i riket.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis